Adatvédelmi szabályzat

1.0. Adatvédelmi szabályzat
Bike & Breakfast Program és Regisztrációs Szabályzat

1./ A szabályozás célja
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elkötelezett az egészséges és környezettudatos életmód mellett, ezért támogat minden olyan kezdeményezést, amely az egyéni közlekedés leghatékonyabb módja, a kerékpározás széleskörű elterjesztését és népszerűsítését szolgálja. Erre tekintettel a 2./ pontban felsorolt óbudai vendéglátóhellyel összefogva az Esernyős Kft /a továbbiakban: szervező/ elindított egy ingyenes kerékpáros reggeli akciót, amely a BIKE & BREAKFAST nevet viseli. Jelen szabályzat célja a www.bikeandbreakfast.hu weboldal /a továbbiakban: honlap/ felhasználóinak tájékoztatása a programról, a honlapon történő regisztrációról és feltételeiről, valamint ezek szabályozása.

2./ A programban részt vevő reggelizőhelyek (Bike & Breakfast Pontok)
A részt vevő intézmények, vendéglátóhelyek többsége az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút mentén fekszik, de az útvonal mellett szimbolikusan összeköti őket az a közös cél is, hogy a mozgás öröme mellett felhívják a figyelmet ennek a közlekedési formának a környezettudatos, egészséges és sok esetben az egyéb lehetőségeknél hatékonyabb voltára. A programban az alábbi reggelizőhelyek vesznek részt:

1. Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
2. Rozmring Kertvendéglő | WELLTONE-1991 Kft.
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125.
3. This is Melbourne Too | Lassada Tanácsadó Kft.
1031 Budapest, Záhony u. 7. |1149 Budapest Vezér utca 149/c 2em 310 ajtó
4. Cziniel Cukrászda | Megédesít Kft.
1031 Budapest, Nánási út 55.
5. Csillaghegyi Megálló | Mulpli kft.
1038 Budapest, Vasút sor 1.
6. Araamu cafe | Araamu Travel Kft.
1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 48/b | 2146 Mogyoród, Erzsébet királyné út 7.
7. I love Kex | Pancake Shop Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 36-38.

3./ A program időtartama és helyszíne
A program eseményei 2017. február és 2017. október között minden hónap utolsó péntekén 7:00 és 9:00 óra között kerülnek megrendezésre. Egy reggeliztetés alkalmával ugyanazon időpontban három különböző helyen lehet reggelizni. Az Esernyős Kft minden alkalommal biztosítja a reggelit az arra előre regisztrált személyek számára, míg a másik két aktuálisan reggeliztető vendéglátóegységről minden újabb esemény előtt friss tájékoztatást közlünk a honlapon.

4./ A programban való részvétel feltétele
1. A programban való részvétel önkéntes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a résztvevők a jelen szabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
2. Az akcióban nem vehetnek részt a 2./ pontban felsorolt reggeliző helyek dolgozói, és alkalmazottai.

5./ A regisztráció menete
1. Keresd fel a www.bikeandbreakfast.hu honlapot!
2. Kattints a REGISZTRÁLOK gombra!
3. Add meg a neved, az email címed és válaszd ki a helyszínt, ahol reggelizni szeretnél! Az aktuális három reggelizőhely közül egyet válassz!
4. Fogadd el a regisztrációs feltételeket!
5. Kattints a KÜLDÉS gombra!

6./ Regisztrációs feltételek
Az egyes eseményre történő regisztráció mindig egy héttel az adott eseményt megelőzően válik elérhetővé, és az esemény előtti nap 24 órakor zárul. Minden eseményre külön kell regisztrálni. Egy felnőtt egy alkalommal további egy felnőttet, valamint legfeljebb három 14 év alatti személyt regisztrálhat az adott eseményre. Amennyiben az adott reggelizőhelyen az aktuális férőhely megtelt, a rendszer nem engedélyezi a regisztrációt, ez esetben kérünk, regisztrálj másik résztvevő partnerhez. A regisztráció elküldésekor a felhasználók a jelen szabályzat rendelkezéseit elfogadják.

7./ Részvétel
A programban résztvevő személyek kizárólag a regisztráció során kiválasztott helyen és időben jogosultak átvenni a reggelit. Az akció az adott napon és a kiválasztott helyen reggel 7 és 9 óra között érvényes, a fel nem használt reggeli lehetőség az adott napon 9 óra után nem érvényesíthető, az a következő eseményekre nem vihető át. A szervező fenntartja a jogot, hogy vis maior esetében az eseményt elnapolja, azzal a feltétellel, hogy erről az előzetesen regisztrált résztvevőket időben értesíti, valamint az elmaradt eseményt más alkalommal pótolja. Ez esetben a fel nem használt regisztráció a pótnapon felhasználható.

8./ Egyebek
Az Esernyős Kft, illetve a Budapest III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nem vállal felelősséget a 2./ pontban megjelölt partnerek által kiosztott reggeli minőségéért.

A Szabályzatot a szervező a mai napon elfogadta, ettől a naptól kezdve visszavonásig hatályos.

Budapest, 2017. május 16.

 

Bike & Breakfast Adatvédelmi Szabályzat

1./ A szabályozás célja
E szabályzat célja, hogy meghatározza az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft által szervezett Bike & Breakfast elnevezésű reggeliztető program kapcsán vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

2./ Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.] 5. § (1) bekezdés a) pont alapján az érintett hozzájárulása. A www.bikeandbreakfast.hu weboldalon / a továbbiakban: honlap/ történő regisztrációval egyidejűleg a reggeliztető programban résztvevők elfogadják a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeit, és hozzájárulnak az adatkezeléshez.

3./ Az adatkezelő
Név: Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft
Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41
Telefonszám: 06 1 229-58-25 | +36 30 883-19-53
E-mail cím: info@esernyos.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-104672/2016

Az Esernyős Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő adattovábbítást csak hatósági megkeresésre végezhet, az Infotv. szerinti adattovábbítási nyilvántartás felvétele mellett, ezt meghaladóan azonban harmadik személynek kizárólag az érintett hozzájárulásával szolgáltathat adatot az adatállományból.

4./ Az érintettek köre
Adatkezeléssel érintettek mindazok, akik a Bike & Breakfast program eseményeire személyes adataik megadásával a honlapon regisztrálnak.

5./ A kezelt adatok köre
A regisztrált résztvevő személy neve, elektronikus levélcíme.

6./ Az adatgyűjtés célja
A regisztrált személyek beazonosítása a Bike & Breakfast Pontokon.
Az adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen pontban meghatározott célból kezel, az érintettek jogainak, alapvető szabadságjogainak, így különösen a magánélethez való jogának tiszteletben tartásával.

7./ Az adatkezelés helye
A személyes adatok kezelése az Esernyős Kft. székhelyén történik.

8./ Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig tart.

9./ Az érintettek jogai
Az érintettek bármikor kérhetik az adatkezelőt, hogy személyes adataik kezeléséről adjon tájékoztatást, illetve bármikor kérhetik személyes adataik módosítását, helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett a jogait a 3./ pontban meghatározott elérhetőségeken gyakorolhatja.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettek jogaik megsértése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhatnak jogorvoslatért.

10./ Hírlevél küldése
Az Esernyős Kft. jogosult a honlapon regisztrált felhasználók elektronikus levelezési címét a Budapest Főváros III Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának továbbítani egy darab Óbuda hírlevél küldése céljából továbbítani, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárult. A felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Az adatkezelő a hírlevélre történő feliratkozást követően mindaddig kezeli az ezzel kapcsolatban megadott adatokat, amíg a hírlevélről az érintett le nem iratkozik. Erre a hírlevél alján megjelenő „Leiratkozás” gombra kattintva van lehetősége. Amennyiben az érintett leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról, az adatkezelő további hírlevelet nem küld az érintettnek, továbbá haladéktalanul törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A Szabályzatot az adatkezelő a mai napon elfogadta, ettől a naptól kezdve visszavonásig hatályos.

Budapest, 2017. május 16.