Adatvédelmi szabályzat

Általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Bike & Breakfast Program és Regisztrációs Szabályzat

1./ A szabályozás célja

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elkötelezett az egészséges és környezettudatos életmód mellett, ezért támogat minden olyan kezdeményezést, amely az egyéni közlekedés leghatékonyabb módja, a kerékpározás széleskörű elterjesztését és népszerűsítését szolgálja. Erre tekintettel a 2./ pontban felsorolt óbudai vendéglátóhellyel összefogva az Esernyős Kft /a továbbiakban: szervező/ elindított egy ingyenes kerékpáros reggeli akciót, amely a BIKE & BREAKFAST nevet viseli. Jelen szabályzat célja a www.bikeandbreakfast.hu weboldal /a továbbiakban: honlap/ felhasználóinak tájékoztatása a programról, a honlapon történő regisztrációról és feltételeiről, valamint ezek szabályozása.

2./ A programban részt vevő reggelizőhelyek (Bike & Breakfast Pontok)

A részt vevő intézmények, vendéglátóhelyek többsége az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút mentén fekszik, de az útvonal mellett szimbolikusan összeköti őket az a közös cél is, hogy a mozgás öröme mellett felhívják a figyelmet ennek a közlekedési formának a környezettudatos, egészséges és sok esetben az egyéb lehetőségeknél hatékonyabb voltára. A programban az alábbi reggelizőhelyek vesznek részt:

 

 1. Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

 1. Rozmaring Kertvendéglő | WELLTONE-1991 Kft.

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125.

 1. This is Melbourne Too | Lassada Tanácsadó Kft.

1031 Budapest, Záhony u. 7. |1149 Budapest Vezér utca 149/c 2em 310 ajtó

 1. Cziniel Cukrászda | Megédesít Kft.

1031 Budapest, Nánási út 55.

 1. Csillaghegyi Megálló | Mulpli kft.

1038 Budapest, Vasút sor 1.

 1. Pékesség | Timemaster Kft.

1036 Budapest Lajos u. 94. | 1036 Budapest, Lajos u.70 – 72. 2.em. 6.

 1. JóKenyér Római | Óriáskifli Kft.

1031 Budapest, Keve u. 45c. | 1133 Budapest, Ipoly u. 3.

3./ A program időtartama és helyszíne

A program eseményei 2019. március 29. és 2019. október 25. között minden hónap utolsó péntekén 7:00 és 9:00 óra között kerülnek megrendezésre. Egy reggeliztetés alkalmával ugyanazon időpontban három különböző helyen lehet reggelizni. Az Esernyős Kft minden alkalommal biztosítja a reggelit az arra előre regisztrált személyek számára, míg a másik két aktuálisan reggeliztető vendéglátóegységről minden újabb esemény előtt friss tájékoztatást közlünk a honlapon.

4./ A programban való részvétel feltétele

 1. A programban való részvétel önkéntes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a résztvevők a jelen szabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
 2. Az akcióban nem vehetnek részt a 2./ pontban felsorolt reggeliző helyek dolgozói, és alkalmazottai.

5./ A regisztráció menete

 1. Keresd fel a www.bikeandbreakfast.hu honlapot!
 2. Kattints a REGISZTRÁLOK gombra!
 3. Add meg a neved, az email címed és választd ki a helyszínt, ahol reggelizni szeretnél! Az aktuális három reggelizőhely közül egyet válassz!
 4. Fogadd el a regisztrációs feltételeket!
 5. Kattints a KÜLDÉS gombra!

6./ Regisztrációs feltételek

Az egyes eseményre történő regisztráció mindig az adott eseményt megelőző hétfői nappal válik elérhetővé, és az esemény előtti nap 24 órakor zárul. Minden eseményre külön kell regisztrálni. Az eseményre kizárólag 18 éven felüli személyek jogosultak a honlapon regisztrálni azzal, hogy egy alkalommal további egy 18 éven felüli, valamint legfeljebb három 18 év alatti személyt regisztrálhatnak az adott eseményre. Amennyiben az adott reggelizőhelyen az aktuális férőhely megtelt, a rendszer nem engedélyezi a regisztrációt, ez esetben kérünk, regisztrálj másik résztvevő partnerhez. A regisztráció elküldésekor a felhasználók a jelen szabályzat rendelkezéseit elfogadják.

 

7./ Részvétel

A programban résztvevő személyek kizárólag a regisztráció során kiválasztott helyen és időben jogosultak átvenni a reggelit. Az akció az adott napon és a kiválasztott helyen reggel 7 és 9 óra között érvényes, a fel nem használt reggeli lehetőség az adott napon 9 óra után nem érvényesíthető, az a következő eseményekre nem vihető át. A szervező fenntartja a jogot, hogy vis maior esetében az eseményt elnapolja, azzal a feltétellel, hogy erről az előzetesen regisztrált résztvevőket időben értesíti, valamint az elmaradt eseményt más alkalommal pótolja. Ez esetben a fel nem használt regisztráció a pótnapon felhasználható.

 

8./ Egyebek

Az Esernyős Kft, illetve a Budapest III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nem vállal felelősséget a 2./ pontban megjelölt partnerek által kiosztott reggeli minőségéért.

A Szabályzatot a szervező a mai napon elfogadta, ettől a naptól kezdve visszavonásig hatályos.

Budapest, 2019. február 28.

Bike & Breakfast Adatvédelmi Szabályzat

1./ A szabályozás célja

E szabályzat célja, hogy meghatározza az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. által szervezett Bike & Breakfast elnevezésű reggeliztető program kapcsán vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

2./ Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A www.bikeandbreakfast.hu weboldalon / a továbbiakban: honlap/ történő regisztrációval egyidejűleg a reggeliztető programban résztvevők elfogadják a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeit, és hozzájárulnak az adatkezeléshez.

 

3./ Az adatkezelő

Név: Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-200132

Adószám: 25107726-2-41

Telefonszám: 06 1 229-58-25 | +36 30 883-19-53

E-mail cím: info@esernyos.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-104672/2016, NAIH-141413/2018, NAIH-141556/2018.

Az Esernyős Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai (ügyvezető, projektvezető, informatikus) férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő adattovábbítást csak hatósági megkeresésre végezhet, az Infotv. szerinti adattovábbítási nyilvántartás felvétele mellett, ezt meghaladóan azonban harmadik személynek kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásával szolgáltathat adatot az adatállományból. A programban részt vevő reggelizőhelyeken (Bike & Breakfast pontokon) csak a regisztráció során kapott regisztrációs szám alapján tudják beazonosítani a reggelire jogosult résztvevőket. Így a reggeliző pontok részére személyes adatok nem, csupán az érintettek regisztrációs számai kerülnek továbbításra. A reggelizőhelyek által a regisztrációs szám nem hozható közvetlen összefüggésbe az érintettekkel.

4./ Az érintettek köre

Adatkezeléssel érintettek mindazok, akik a Bike & Breakfast program eseményeire személyes adataik megadásával a honlapon regisztrálnak.

5./ A kezelt adatok köre

A regisztrált résztvevő személy neve, elektronikus levélcíme.

6./ Az adatgyűjtés célja

A regisztrált személyek beazonosítása a Bike & Breakfast Pontokon.

Az adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen pontban meghatározott célból kezel, az érintettek jogainak, alapvető szabadságjogainak, így különösen a magánélethez való jogának tiszteletben tartásával.

7./ Az adatkezelés és adattárolás helye

A személyes adatok kezelése az Esernyős Kft. 3./ pontban megjelölt székhelyén történik. A társaság az adatokat papíralapon a székhelyén/egy felhő alapú tárhelyen tárolja.

8./ Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Bike & Breakfast elnevezésű reggeliztető program kapcsán az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a programhoz kapcsolódó nyereménysorsolás eredményes befejezéséig tart.

9./ Az érintettek jogai

Az érintettek bármikor kérhetik az adatkezelőt, hogy személyes adataik kezeléséről adjon tájékoztatást, illetve bármikor kérhetik személyes adataik módosítását, helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett a jogait a 3./ pontban meghatározott elérhetőségeken gyakorolhatja.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10./ Hírlevél küldése

Az Esernyős Kft. jogosult a honlapon regisztrált felhasználók elektronikus levelezési címére a Bike & Breakfast Program támogatójának megbízásából egy darab Óbuda hírlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a hírlevél küldéséhez – az erre vonatkozó jelölő négyzet önkéntes kipipálásával – előzetesen és kifejezetten hozzájárult. A felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Az adatkezelő a hírlevélre történő feliratkozást követően mindaddig kezeli az ezzel kapcsolatban megadott adatokat, amíg a hírlevélről az érintett le nem iratkozik. Erre a hírlevél alján megjelenő „Leiratkozás” gombra kattintva van lehetősége. Amennyiben az érintett leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról, az adatkezelő további hírlevelet nem küld az érintettnek, továbbá haladéktalanul törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

11./ Bővebb tájékoztatás

Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a www.esernyos.hu oldalon található Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató útján kaphatnak.

A Szabályzatot az adatkezelő a mai napon elfogadta, ettől a naptól kezdve visszavonásig hatályos.

Budapest, 2019. március